Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky (nazývané ďalej len "obchodné podmienky") upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim, ktorým je študentská firma DUONUM (ďalej len "predávajúci"; alebo "DUONUM") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru, vrátane kúpy a predaju tovaru prostredníctvom internetovej strany internetového obchodu predávajúceho.

OBCHODNÉ PODMIENKY V RÁMCI ZMLÚV UZATVÁRANÝCH SO SPOTREBITEĽMI

1. Všeobecné ustanovenia

a. Všetky ustanovenia obsiahnuté v tejto časti obchodných podmienok sa týkajú všetkých zmlúv uzavretých medzi spotrebiteľom (ďalej nazývaným taktiež "klient" alebo "kupujúci") a spoločnosťou DUONUM, bez ohľadu na ich právny obsah, a sú založené na platných právnych predpisoch. Akékoľvek zmeny sú možné výlučne vo forme individuálnych písomných ustanovení, podpísaných klientom a spoločnosťou DUONUM. Obchodné podmienky DUONUM sú publikované na internetovej stránke https://duonum.sk, v záložke "Obchodné podmienky".

b. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Nadobúdajú platnosť od momentu spustenia objednávky a zanikajú dňom likvidácie DUONUM. Mimo tohto časového obdobia je zmluva neplatná.

2. Práva a povinnosti predávajúceho

a. Predávajúci je povinný prijať objednávku najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa spustenia objednávky.

b. Predávajúci je povinný doručiť objednávku do 30 dní odo dňa prijatia objednávky.

c. Predávajúci je povinný vrátiť peniaze za produkt do 14 dní pri preukázaní dokladu o kúpe tovaru príslušným bločkom alebo faktúrou.

d. Predávajúci má právo odmietnuť bod 2c, pokiaľ bol produkt viditeľne poškodený kupujúcim.

e. Predávajúci je povinný poskytnúť záruku po dobu 2 rokov na celý svoj sortiment, pričom záruka je platná len v tom prípade, kedy išlo o chybu výroby, dodanie zlej vône, dodanie zlého tovaru a iných komplikácií, ktoré vznikli nezávisle od činnosti kupujúceho. V opačnom prípade má predávajúci právo odmietnuť uznať reklamáciu.

f. Predávajúci je povinný vybaviť každý reklamačný prípad najneskôr do 30 dní od podania žiadosti o reklamáciu vrátane prijatia reklamácie a poskytnutia náhrady vo forme vrátenia peňazí alebo zníženie ceny nasledujúcej objednávky o príslušnú sumu podľa voľby zákazníka.

g. Predávajúci má práva a povinnosti, ktoré vyplávajú z Pravidiel o ochrane súkromia.

3. Práva a povinnosti kupujúceho.

a. Kupujúci má právo formou internetovej stránky alebo elektronickej pošty spustiť objednávku, reklamáciu, registrovať sa na webstránke a obnoviť svoje heslo na webstránke. Bližšie práva a povinnosti v súvislosti s ochranou osobných údajov a používania webstránky sú popísané v Pravidlách o ochrane súkromia.

b. Kupujúci má právo žiadať vrátenie peňazí v plnej výške pri porušení bodu 2a alebo 2b. V prípade, že bod 2b bol porušený kvôli nevyzdvihnutiu objednávky na lokálnej pošte kupujúceho, táto povinnosť predávajúcemu odpadá.

c. Kupujúci preberá zodpovednosť za všetky následky používania produktu s výnimkou poškodenia obalu, ktoré neboli zapríčinené jeho štandardným používaním.

d. V prípade žiadosti o reklamáciu alebo o vrátenie peňazí je kupujúci povinný preukázať sa dokladom o kúpe tovaru. V opačnom prípade má kupujúci právo túto žiadosť zamietnuť v plnom rozsahu.